Home

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ครั้ง (พิเศษ)/2566
เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ส่วนงานสหกิจศึกษาได้จัดปร...
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้...

ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ