คุณสมบัติของนักศึกษา

1. จะต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 หรือ 4

2. มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3. ต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนด ซึ่งเป็นเงื่อนไขของรายวิชาสหกิจศึกษา

4. ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ประจำสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

5. ผ่านการฝึกปฏิบัติพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคณะวิชา

7. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา

8. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ