บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

“วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566” อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์ณัฎฐนันท์ ศรัณย์มงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและเพื่อสนับสนุนการจัดการสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการทั้ง 6 แห่ง ดังนี้

-บริษัท เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ จํากัด

-บริษัท เอ็มจี อนันตภัณฑ์ ออโตเซลส์ จํากัด

-บริษัท เอกสหกรุ๊ป จํากัด

-บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จํากัด

-บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด

-โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง มุ่งสร้างให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน