ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 

2. เป็นการนำความรู้ที่ได้ในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปฏิบัติงานและได้แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ

3. ได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงาน วัฒนธรรมการทำงาน และเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง

4. ได้เสริมทักษะด้านการสื่อสารข้อมูล การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สร้างทักษะความชำนาญ

การมีมนุษยสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ