ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  เช่น  การให้ความร่วมมือ  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  การให้งานบริการกับสถาบันการศึกษา อันจะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบัณฑิตของชาติ  ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสถานประกอบการและระบบเศรษฐกิจโดยร่วมของประเทศ

3. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำในสถานประกอบการ  มีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่ยากซับซ้อนและมีความสำคัญมากกว่า  ซึ่งถือเป็นการช่วยลดภาระภายในสถานประกอบการ  และสามารถถ่ายทอดทักษะ  ประสบการณ์ให้นักศึกษาด้วย

4. ลดการจ้างงานและค่าตอบแทนลง โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะมีความรู้ทางวิชาการเพียงพอระดับหนึ่งเข้าปฏิบัติงานทดแทนพนักงานของสถานประกอบการที่ขาดไป หรือสามารถเป็นผู้ช่วยพนักงาน และค่าตอบแทนนี้ไม่ได้กำหนดรูปแบบ หรือกำหนดตามค่าจ้างขั้นต่ำ ส่งผลให้สถานประกอบการมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการจัดหาบุคลากรด้วยตนเอง เพราะว่าต้องรับภาระค่าจ้างแรงงานตามกฎหมายกำหนด

5. ลดอัตราการลาออกงานของบุคลากรและสร้างประสิทธิภาพดำเนินงานของพนักงานในอนาคต  เนื่องจากสถานประกอบการสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้อย่างเต็มที่  และนักศึกษามีโอกาสศึกษาซึ่งกันและกันในระหว่างปฏิบัติงาน  ทำให้โอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างดียิ่งขึ้น