คณะผู้บริหาร ม.วงษ์ และหัวหน้างานสหกิจศึกษา เข้าร่วมงาน “HR Korat Next Gen 2023” ณ โรงแรมฟอร์จูน นครราชสีมา

🔶วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยอธิการบดีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และหัวหน้างานสหกิจศึกษา #ได้เข้าร่วมงาน “HR Korat Next Gen 2023” ณ โรงแรมฟอร์จูน นครราชสีมา ซึ่งมีบริษัท/หน่วยงานที่เข้าร่วมงาน จำนวน 30 แห่ง ด้วยกัน โดยผู้เข้าร่วมงานมีตำแหน่งผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานนั้นๆ ภายในงานเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สถานประกอบการ องค์กรด้านแรงงาน องค์กรด้านการเงิน และสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านทักษะแรงงาน และจำนวนแรงงาน

🔶ทั้งนี้… ท่านอธิการบดี ยังแสดงวิสัยทัศน์ถึงศักยภาพความพร้อมในการผลิตบัณฑิต เพื่อออกมาเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ในการทำงานต่อองค์กรทุกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้มากที่สุดอีกด้วย 🎉🎊