วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมบัณฑิตให้ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน”

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

3. เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบรับตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ

5. เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมกันพัฒนาวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

6. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ