ประโยชน์ของสหกิจศึกษา

ประโยชน์ต่อนักศึกษาได้รับ

 1. ได้เรียนรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
 2. เป็นการนำความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปฏิบัติงานและได้แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ
 3. ได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงาน วัฒนธรรมการทำงาน และเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง
 4. ได้เสริมทักษะด้านการสื่อสารข้อมูล การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สร้างทักษะความชำนาญ การมีมนุษยสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. นักศึกษามีการพัฒนาความรับผิดชอบ และความมั่นใจตนเองในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น มีความพร้อมในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานก่อนสำเร็จการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้รับ

 1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
 2. ได้ข้อมูลย้อนกลับมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
 3. ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
 4. ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 5. เพิ่มประสบการณ์ภาคปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน
 6. มีโอกาสใช้เครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันและเพิ่มโอกาสในการงานวิจัยของอาจารย์

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการได้รับ

 1. สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
 2. พนักงานประจำมีเวลาที่จะปฏิบัติงานที่สำคัญได้มากขึ้น
 3. เป็นวิธีคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานในอนาคตต่อไป
 4. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
 5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา